IMG_6439

TSA→HND
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:30 BR192 NH5826 A330-300 Daily
09:00 CI220 JL5042 A330-300 Daily
09:45 JL96 CI9220 B767-300ER Daily
13:30 NH852 BR2176 B787-8 Daily
15:30 JL98 CI9222 B777-200ER Daily
16:00 BR190 NH5824 A330-300 Daily
16:50 NH854 BR2178 B787-8 Daily
18:15 CI222 JL5044 A330-300 Daily

 

KHH→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
16:20 CI132   B737-800 Tu Fr

 

KHH→KMJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:05 CI198   B737-800 Tu Fr Su

 

KHH→FUK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:05 CI196   B737-800 Mo Th
15:40 BR120 NH5844 A321-200 Mo We Th Sa Su

 

KHH→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:50 BR182 NH5840 A321-200 Tu Fr
07:05 Mo We Th Sa Su
07:30 CI166   A330-300
B737-800
Daily
12:15 TZ288   B787-8 Till 2/9: Tu Th Sa
2/16~3/12: Tu Th Sa
B787-9 2/11~2/13: Th Sa
Eff. 3/15: Tu Th Sa
13:15 IT284   A320-200 Till 3/1: Daily
Eff. 3/3: Tu Th Fr Sa Su
14:15 MM36   A320-200 Daily
15:55 CI176   A330-300
B737-800
Mo Tu Th Fr Su

 

KHH→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:30 CI102 DL7729 A330-300 Till 11/5: Mo Th
07:00 BR108 NH5832 A321-200 Daily
08:20 JW120   A320-200 Eff. 1/31: Mo Tu Th Fr Sa Su
08:35 Eff. 2/3: We
08:50 JL812 AA8460 B767-300ER Daily
09:30 CI102 DL7729 B737-800 Till 11/8: Tu Fr Su
Eff. 11/9: Mo Tu Th Fr Su
09:45 We Sa
14:55 IT280   A320-200 Daily
16:55 JW124   A320-200 Daily

 

KHH→CTS
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
13:00 CI134   A330-300 Tu We Fr Sa Su

 

TNN→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
15:55 CI192   B737-800 We Sa

 

RMQ→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:30 AE282   ERJ-190 We Sa

 

RMQ→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 CI136   B737-800 11/1
11/5
11/9
11/13
11/17
11/21
11/25
11/29

 

TPE→OKA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:45 GE682   A320-200
A321-100
A321-200
Till 12/18: We Fr
12/25~1/6: We Fr
Eff. 1/13: We Fr
06:50 IT230   A320-200 Mo Th Su
07:00 BR112 NH5836 A321-200 Daily
07:15 GE682   A320-200
A321-100
A321-200
Till 1/4: Mo Tu Th Sa Su
Eff. 1/7: Mo Tu Th Sa Su
08:35 CI120 DL7749 A330-300
B737-800
Daily
10:15 MM922    A320-200 Daily
17:25 CI122 KL4980 B737-800 Daily
17:50 MM928   A320-200 Eff. 2/19: We Fr Su

 

TPE→KOJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 CI118   B737-800 Fr
08:30 Tu Th Su

 

TPE→KMI
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
13:50 CI114   B737-800 Mo We Sa

 

TPE→FUK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
06:50 CI110 KL4988 A330-300
A340-300
B737-800
Daily
08:10 BR106 NH5802 A330-200
A330-300
B777-300ER
Daily
11:45 IT240   A320-200 Eff. 1/28: Mo Tu Th Fr Su
14:35 ZV212   A320-200
A321-200
Eff. 1/23: Daily
17:35 CI116   A330-300
A340-300
B737-800
Daily
17:50 CX510 JL7058 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily

 

TPE→HIJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:15 CI126   B737-800 We Sa
16:55 CI112   B737-800 Daily

 

TPE→TAK
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:15 CI178   A330-300
B737-800
Tu Th Sa Su

 

TPE→KIX
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
05:25 CI190   A330-300 Till 12/16: Daily
06:00 BR126 NH5842 A321-200
A330-200
Till 1/3: Th Su
06:00 BR1110   A321-200 11/11~12/2: We
06:30 BR178 NH5834 A330-200 Till 1/5: Daily
1/7~1/10: Daily
1/13
Eff. 1/21: Daily
A321-100 1/11
1/12
1/14~1/20: Daily
06:35 3K723   A320-200 We
06:45 IT210   A320-200 Daily
07:00 3K723   A320-200 Mo Th Sa Su
07:20 BR126 NH5842 A321-200
A330-200
1/11
1/12
Eff. 1/14: Daily
~2/14: Daily
07:40 ZV208   A320-200
A321-200
Eff. 1/25: Daily
08:10 GE602   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Daily
08:30 BR132 NH5812 B777-300ER Daily
08:30 CI156   A330-300
B747-400
B777-300ER
Daily
08:40 JL814   B737-800 Daily
09:15 MM22   A320-200 Daily
09:30 BR1200   A321-200 11/9~12/7: Mo Th
09:55 11/7~12/5: Sa
10:15 11/10~12/1: Tu
10:35 MM24   A320-200 Till 2/29: Daily
3/4~3/13: Fr Sa Su
Eff. 3/18: Mo Fr Sa Su
10:40 BR1200   A321-200 11/8~12/6: Su
10:40 GK50   A320-200 12/12~12/21: Mo Th Sa
Eff. 12/24: Daily
10:55 BR1200   A321-200 11/13~12/4: Fr
11:40 BR130 NH5828 A321-200 Till 1/22: We Fr
12:30 A321-200 Till 1/21: Mo Tu Th Sa Su
1/23~3/22: Daily
A330-300 Eff. 3/23: Daily
12:35 JL816   B787-8 Daily
12:45 3K721 QF4224 A320-200 Daily
14:20 CI172   A330-300
B747-400
Daily
15:55 CX564 JL7054 A330-300
A340-300
B747-400
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
16:55 GE604   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Daily
17:00 BR180   A321-100 2/3~2/14: Daily
17:25 CI158   A330-300 Daily
18:50 MM28   A320-200 Daily

 

TPE→NGO
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
01:10 GK92   A320-200 12/12~12/21: Mo Th Sa
Eff. 12/24: Daily
05:20 IT206   A320-200 Eff. 1/29: Daily
06:05 ZV202   A320-200
A321-200
1/8~2/27: Mo Tu Fr Sa
Eff. 2/29: Daily
08:15 CI154   A330-300
B737-800
Tu Th Sa Su
12:00 CX530 JL7034 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
15:45 JL822   B737-800 Till 12/3: Daily
Eff. 12/5: Daily
B767-300ER 12/4
17:15 CI150   A330-300 Daily
19:45 ZV202   A321-200 12/14~1/5: Mo Tu Fr Sa

 

TPE→KMQ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:45 BR158 NH5820 A321-200 Till 11/30: Daily
12/2~12/4: We Fr
12/7~3/1: Mo Tu We Fr Sa
3/4
Eff. 3/7: Mo Tu We Fr Sa
A330-300 12/1~12/5: Tu Sa
3/2~3/5: We Sa

 

TPE→TOY
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:00 CI170   B737-800 Mo Fr

 

TPE→FSZ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:20 CI168   B737-800 Tu Fr
15:00 Till 11/5: Th Su
Eff. /11/12: Th Su
A330-300 11/8

 

TPE→HND
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
00:30 MM1028   A320-200 10/25
00:40 Till 12/17: Mo Tu We Th Su
Eff. 12/20: Daily
01:00 Till 12/19: Sa
01:05 Till 12/18: Fr
22:00 ZV252   A320-200
A321-200
Eff. 3/11: Mo We Fr
23:50 IT216   A320-200 Eff. 12/19: Mo We Sa Su

 

TPE→NRT
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
02:00 JW100   A320-200 Eff. 1/31: Tu We Th Fr Su
02:55 Eff. 1/30: Mo Sa
03:30 GK12   A320-200 11/28~12/10: Mo Th Sa
12/12~12/22: Mo Tu Th Sa
Eff.12/24: Daily
03:45 JW100   A320-200 Till 1/29: Daily
04:00 CI108   A330-300 1/23~2/15: Daily
06:40 TZ202   B777-200ER Till 9/2: Daily
B787-9 Eff. 9/3: Daily
06:50 JW102   A320-200 We Sa Su
07:00 IT200   A320-200 Daily
07:30 JW102   A320-200 Mo Tu Th Fr
07:50 GE606   A320-200 Till 10/31: Daily
A321-100
A321-200
A330-300
Eff. 11/1: Daily
08:50 BR198 NH5808 B777-300ER Till 11/21: Daily
12/21~12/24: Mo We Th
3/5
A330-200 11/22~12/20: Daily
12/22~12/25: Tu Fr
A330-300 12/26~3/4: Daily
Eff. 3/6: Daily
09:35 CI100   A330-300
A340-300
B747-400
Daily
09:35 NH824 BR2180
UA7944
B767-300ER Daily
10:00 JL802 AA8424 B767-300ER Daily
10:55 DL166   B767-300ER 12/24
12/25
11:10 JW104   A320-200 Till 1/29: Daily
11:30 DL166   B767-300ER Till 12/23: Daily
Eff. 12/26: Daily
12:35 JW104   A320-200 Eff. 1/30: Sa
12:45 Eff. 2/1: Mo Tu We Th
12:50 CX450 JL7044 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
13:00 JW104   A320-200 Eff. 1/31: Fr Su
13:20 JL804 MH9124 B737-800 Till 12/4: Daily
Eff. 12/6: Daily
B767-300ER 12/5
14:30 CI18   A330-300 Daily
15:00 BR196 NH5806 A330-200 Till 1/10: Daily
15:20 A330-200 1/11~2/14: Daily
A321-200 Eff. 2/15: Daily
15:30 GE608   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Daily
16:20 CI106   A330-300 Daily
17:00 GK14   A320-200 2/2~2/4: Daily
2/9~2/10: Daily
17:15 JW108   A320-200 Eff. 1/31: Th Su
17:20 Eff.1/30: Mo Tu Sa
17:55 Eff. 2/3: We Fr
18:05 Till 1/29: Daily

 

TPE→IBR
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 ZV240   A320-200
A321-200
Eff. 3/15: Tu Th Sa Su

 

TPE→SDJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
10:15 BR118 NH5818 A321-200 Till 11/8: Daily
11/11~11/19: We Sa
11/21~12/2: We Th Sa Su
A330-200 11/12~11/18: Th Su
14:45 A321-200 Eff. 12/3: Th Su

 

TPE→HKD
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:30 GE672   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Mo We Su
09:35 BR138 NH5814 A321-200 12/15~1/5: Tu
10:15 Eff.12/3: Th
11:05 Till 11/29: We Fr Su
Eff. 12/2: We Fr Sa Su

 

TPE→CTS
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
05:15 BR168   A321-200 2/3~2/14: Tu We Th Sa Su
06:20 2/5~2/12: Mo Fr
07:00 GE670   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Till 12/1: Tu Sa
Eff. 12/3: Mo Tu Th Fr Sa Su
08:35 CI130   A330-300
B747-400
Daily
09:30 BR116 NH5816 B777-300ER Till 10/31: Daily
A330-200 11/1~12/6: Daily
A330-300 Eff. 12/7: Daily
10:30 GE670   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Eff. 12/2: We
10:40 BR166 NH5838 A330-200 12/20~2/28: Su
A321-200 Eff. 3/6: Su
10:55 A330-200 12/18~2/26: Fr
A321-200 Eff. 3/4: Fr
11:05 A321-200 Till 12/14: Mo Tu Th Sa
Eff. 3/1: Mo Tu Th Sa
A330-200 12/15~2/29: Mo Tu Th Sa
13:35 A330-200 12/16~1/27: We
2/17~2/24: We
B777-300ER 2/3~2/10: We
A321-200 Eff. 3/2: We

       

TPE→AKJ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:00 GE674   A320-200
A321-100
A321-200
A330-300
Till 11/27: Th Fr
Eff. 12/1: Tu Th Fr Sa
10:15 BR136 NH5822 A321-200 Eff. 12/6: We Su


註1:JL7034、JL7044、JL7054、JL7058與CX共掛班號航段
   為HKG-NGO/NRT/KIX/FUK,TPE-NGO/NRT/KIX/FUK航段未共掛。

創作者介紹
創作者 Nishi-Akashi 的頭像
Nishi-Akashi

NISHI-AKASHIからの旅立ち

Nishi-Akashi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()