HND→TSA
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:10 CI223 JL5041 A330-300 Daily
08:50 JL97 CI9221 B767-300ER Daily
10:05 NH851 BR2175 B787-8 Daily
10:50 BR189 NH5823 A330-300 Daily
12:40 BR191 NH5825 A330-300 Daily
13:20 NH853 BR2177 B787-8 Daily
14:35 CI221 JL5043 A330-300 Daily
18:20 JL99 CI9223 B767-300ER Daily

 

HND→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
05:55 MM1029   A320-200 8/8~10/16: Mo We Th Fr Sa Su
Eff. 10/18: Mo We Th Fr Su

 

AKJ→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
13:45 GE675   A320-200
A321-200
A330-300
Th Fr
17:00 BR135 NH5821 A321-200 7/1~9/30: We Fr Su

 

CTS→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
13:15 GE671   A320-200
A321-200
A330-300
Tu Sa
15:00 CI131   A330-300
B747-400
Daily
16:00 BR115 NH5815 A330-200
B777-300ER
Daily
16:30 BR165 NH5837 A321-200 7/4~9/26: Sa
16:50 7/2~9/24: Th
17:15 6/30~9/29: Tu
17:35 6/29~9/28: Mo

 

CTS→KHH
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
19:15 CI135   A330-300 Tu We Sa Su
20:00 Fr

 

HKD→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
13:35 GE673   A320-200
A321-200
A330-300
Mo We Su
15:45 BR137 NH5813 A321-200 Mo We Fr Su
16:55 Tu Th Sa

 

SDJ→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
16:05 BR117 NH5817 A321-200 We Th Sa Su

 

NRT→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
07:35 JW101   A320-200 Till 6/30: Mo Tu We Th Sa Su
07:40 Till 6/26: Fr
07:45 Eff. 10/1: Mo Tu We Th Sa Su
07:50 Eff. 10/2: Fr
07:55 7/1~9/30: Mo Tu We Th Sa Su
08:00 7/3~9/25: Fr
09:25 CI107   A330-300 Daily
11:15 JL805 MH9793 B737-800 Till 10/17: Daily
Eff. 10/19: Daily
B767-300ER 10/18
11:55 TZ201   B777-200ER Till 9/2: Mo Tu We Th Sa Su
B787-9 Eff. 9/3: Mo Tu We Th Sa Su
12:10 IT201   A320-200 4/2~8/31: Daily
13:20 GE605 A320-200
A321-100
A320-200
A321-100
Daily
14:15 BR197 NH5807 A330-200
B777-300ER
Daily
14:30 CI101   A330-300
A340-300
B747-400
Daily
15:25 IT2201   A320-200 6/4~6/28: Mo Th Su
15:30 TZ201   B777-200ER Till 8/28: Fr
B787-9 Eff. 9/4: Fr
15:50 CX451 JL7045 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
17:30 DL473   A330-300
B767-300ER
B777-200ER
4/7~4/30: Mo Tu We Th Fr
17:35 5/1~5/21: Mo Tu We Th Fr
17:35 JW103   A320-200 3/29
17:35 JW105   A320-200 3/30~6/30: Daily
17:40 DL473   A330-300
B767-300ER
B777-200ER
Till 4/6: Daily
4/11~5/17: Sa Su
5/22~5/29: Mo Tu We Th Fr
17:40 NH823 BR2179
UA7943
B767-300ER Daily
17:45 IT203   A320-200 Eff. 8/24: Mo Th
17:45 JW105   A320-200 Eff. 10/1: Daily
17:45 DL473   A330-300
B767-300ER
B777-200ER
6/1~6/30: Mo Tu We Th Fr
Eff. 9/1: Mo Tu We Th Fr
17:50 5/23~5/31: Sa Su
17:55 6/6~6/28: Sa Su
7/1~8/31: Mo Tu We Th Fr
Eff. 9/5: Sa Su
17:55 JW105   A320-200 7/1~9/30: Daily
18:05 DL473   A330-300
B767-300ER
B777-200ER
7/4~8/30: Sa Su
18:30 CI17   A330-300
B747-400
Daily
18:45 JL809 AA8458 B767-300ER Daily
18:55 IT203   A320-200 Eff. 8/23: Su
20:10 BR195 NH5805 A321-200
A330-200
Daily
20:55 JW107   A320-200 7/1~9/30: Mo We Th Fr Su
20:55 JW109   A320-200 7/4~9/29: Tu Sa 
21:00 Eff. 10/2: Fr
21:10 GE3605   A320-200
A321-100
Til 4/7: Daily
Eff. 7/1: Daily
21:15 JW107   A320-200 Eff. 10/1: Mo We Th Su
21:15 JW109   A320-200 Eff. 10/3: Tu Sa
21:20 JW107   A320-200 Till 6/29: Mo We Th Fr Su
21:20 CI109   A330-300 Till 4/29: Mo Tu We Th Fr Sa
6/16~7/31: Mo Tu We Th Fr Sa
8/3~8/6: Mo We Th
9/29: Tu
21:20 JW109   A320-200 Till 6/30: Tu Sa
21:30 IT201   A320-200 Eff. 9/1: Daily
21:40 CI109   A330-300 Till 4/26: Su
6/21~8/2: Su
10/4

 

NRT→KHH
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
10:00 JW121   A320-200 Eff. 10/7: We
10:10 Till 6/24: We
Eff. 10/1: Mo Tu Th Fr Sa Su
10:25 Till 6/30: Mo Tu Th Fr Sa Su
7/1~9/30: Tu We Th Fr Sa Su
10:40 7/6~9/28: Mo
12:10 IT281   A320-200 Eff. 9/1: Daily
12:45 BR107 NH5831 A321-200 Daily
13:35 CI103 DL7728 B737-800 Mo Tu We Th Fr Su
13:50 Sa
18:25 JL811 AA8459 B767-300ER Daily

 

FSZ→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
19:40 CI169   B737-800 Tu Th Fr Su

 

TOY→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
12:40 CI171   B737-800 Mo Th Fr

 

KMQ→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
19:30 BR157 NH5819 A321-200 Till 4/15: Daily
6/1~10/4: Daily
10/6~10/7: Tu We
Eff. 10/9: Daily
A330-200 4/16~5/31: Daily
10/5~10/8: Mo Th

 

NGO→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:40 JL821   B737-800 Daily
09:50 CI151   A330-300 Daily 
12:15 CI155   A330-300
B737-800
Tu Th Sa Su
17:00 CX531 JL7037 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily

 

KIX→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:30 MM23   A320-200 Mo
08:40 Tu We Th Fr Sa Su
09:05 JL813   B787-8 Daily
10:00 CI159   A330-300 Daily
11:00 CX565 JL7055 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
11:10 BR177 NH5833 A321-200 Till 4/1: Daily
4/4~4/15: Daily
A330-200 4/2~4/3: Th Fr
Eff. 4/16: Daily
11:15 BR125 NH5841 A321-200 7/2~8/30: Th Su
12:15 3K724   A320-200 Mo Th Sa Su
13:10 BR131 NH5811 B777-300ER Till 4/30: Mo Tu We Th Sa Su
Eff. 5/2: Daily
B747-400 Till 5/1: Fr
13:10 CI157   A330-300
B747-400
Daily
13:20 GE601   A320-200
A321-100
A330-300
Daily
14:50 3K724   A320-200 We
16:05 MM27   A320-200 Daily
17:20 3K722 QF4225 A320-200 Daily
18:30 BR129 NH5827 A330-200 Till 4/15: Daily
A321-200 Eff. 4/16: Daily
18:50 CI173   A330-300
B747-400
Daily
19:00 JL815   B737-800 Daily
21:00 GE603   A320-200
A321-100
A330-300
Daily
21:00 MM29   A320-200 Eff. 8/8: Sa
21:05 IT211   A320-200 Eff. 7/3: Daily
21:05 MM29   A320-200 8/7~10/15: Tu We Th Fr Su
Eff. 10/18: Tu We Th Su
22:05 CI191   A330-300 Till 4/29: Daily
6/16~8/7: Daily
8/10

 

KIX→RMQ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
16:15 FE965   MD-82
MD-83
6/18~7/9: Th Su
17:30 CI137   B737-800 3/30
4/2
4/6
4/10
4/14
4/18
4/22
4/26

 

KIX→KHH
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
11:10 MM35   A320-200 Daily
11:15 IT285   A320-200 Eff. 7/3: Daily
12:00 CI167   B737-800 Tu We Fr Sa Su
12:10 BR182 NH5839 A321-200 Daily
16:15 TZ287   B787-9 7/9~9/29: Tu Th Sa
B787-8 Eff. 10/1: Tu Th Sa
20:55 CI177   A330-300
B737-800
Mo Tu Th Fr Su

 

TAK→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
19:50 CI179   A330-300
B737-800
Tu Th Sa Su

 

OKJ→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
19:50 BR151 NH5809  A321-200 4/16~6/28: Th Su

 

HIJ→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
09:00 CI113   A330-300
B737-800
Daily
12:45 CI127   B737-800 We Sa

 

KKJ→KHH
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
15:20 AE7311   ERJ-190 7/2~9/28: Mo Th Sa

 

FUK→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
10:00 CI111   A330-300 Fr
10:10 Mo Tu We Th Sa Su
10:40 CX511 JL7057 A330-300
A340-300
B777-200
B777-300
B777-300ER
Daily
12:20 BR105 NH5801 A330-200
A330-300
B777-300ER
Daily
18:15 CI117 KL4987 A330-300
A340-300
B737-800
Daily

 

FUK→KHH
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
20:20 BR119   A321-200 Till 6/30: Tu Sa
7/1~7/13: Mo We Th Sa Su
7/15~8/31: Daily
Eff. 9/2: Mo We Th Sa Su

 

KMJ→KHH
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
15:10 AE7313   ERJ-190 Tu Fr Su

 

KMI→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
18:35 CI115   B737-800 Mo We Sa

 

KOJ→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
11:05 CI119    B737-800
A330-300
Fr
12:20 Tu Th Su

 

OKA→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
08:30 MM921   A320-200 Till 8/8: Daily
Eff. 8/10: Mo Tu We Fr Sa
08:40 Eff. 8/9: Th Sa
09:50 IT231   A320-200 Eff. 6/29: Mo Th Su
10:15 BR113 NH5835 A330-200 Till 4/15: Daily
A321-200 Eff. 4/16: Daily
10:45 GE681   A320-200
A321-100
Mo Tu Th Su
11:45 CI121 DL7747 A330-300
A340-300
B737-800
B747-400
Daily
20:20 BR185   MD90-30 5/4~6/30: Daily
7/3~8/9: Mo Tu Fr Su
A321-200 7/1~8/8: We Th Sa
Eff. 8/10: Daily
20:45 CI123 DL7748
KL4981
A330-300
A340-300
B737-800
B747-400
Daily

 

OKA→RMQ
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
10:30 AE2283   ERJ-190 Eff. 6/2: Tu Fr
13:10 AE283   ERJ-190 We Sa

 

OKA→KHH
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
21:35 AE281   ERJ-190 Daily

 

ISG→TPE
Dep. Flight No. Codeshare Aircraft Days of Service
14:30 CI125   B737-800 We Sa


註1:JL7037、JL7045、JL7055、JL7057與CX共掛班號航段
  為NGO/NRT/KIX/FUK-HKG,NGO/NRT/KIX/FUK-TPE航段未共掛。
註2:6/25 新增MM29、MM1029。
註3:7/10 新增IT281。
註4:7/15 新增IT203。
註5:8/18 修改TZ201、TZ287機型。

創作者介紹
創作者 Nishi-Akashi 的頭像
Nishi-Akashi

NISHI-AKASHIからの旅立ち

Nishi-Akashi 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


留言列表 (2)

發表留言
 • Yisz Lin
 • 版大您好,有一事情請教一下,就是ANA日本國內線,大約都啥時開始有早鳥票,10/25以後的冬季航班部分,因為現在都還是原價。
 • 今年ANA國內線冬季班表的發售開始日期──
  一般乘客:8/25起可購買
  ANA會員:8/24起可購買
  ANA高級會員、ANA聯名卡會員:8/23起可購買

  Nishi-Akashi 於 2015/08/05 01:00 回覆

 • Yisz Lin
 • 大感謝~~~~